pritempti

pritempti
pritem̃pti, -ia (prìtempia), prìtempė tr. Š, NdŽ, 1. BzF187, LL21, KlvrŽ tempiant priartinti: Pritem̃pk virvę ligi stulpo 1. | prk.: Prie socialinių problemų kartais pritempiamas ir kalbų tarpusavio poveikis LKXVI18. Išvados prìtemptos 1. | refl. NdŽ: Prieškariniai studentai, svetur išsiblaškę, turėjo prisitempti ligi užsienio visuomenės lygio . 2. LL21 privilkti, pritraukti artyn: Na tai tą geldą pritem̃pia prie to jau pečiaus Sml. Vapsva išlindo ir, pritempusi jį prie urvelio, vėl įlindo į vidų . | refl. tr.: Prisitempia staliuką, užsirepečkina ant jo B.Sruog. 3. Mžš jėga privesti, atvesti: Led prìtempiau už ausies Lp. Antanėlis stvėrė Kazytę už rankos, pritempė pro brolius prie lovos, puolė ant kelių priešais motiną J.Balt. | refl. tr. NdŽ.refl. tr. su savimi, kartu daug atsivesti: Prigužėję bobų visokių, vaikų baisiausia prisitem̃pę Mžš. 4. 1, Mrc, Mžš daug prinešti: Prìtempei tu čia tų malkų, tai ir kojai vietos nėr Šk. Taip mun gerai, ka yra kas [v]andens prìtempa Krš. Ė [v]andenio pritem̃pia šitas diedas Švnč. | refl. tr.: Malkų prisìtempė visai žiemai Prn. | daug privežti, prigabenti: Priveža, prìtempa tėvams visa ko – ans prieina visur Krš. 5. Als, KlvrŽ tempiant pritvirtinti, sutvirtinti, priveržti, pritraukti: Neužsegei pasagos, matai – balnelis plampčio[ja], pritem̃pk, priveržk pasagas J. Nuvesk tą bjaurybę šunį ir pritem̃pk pri lenciūgo Up. | refl. tr.: Klynelį pakimš ir virvėm an ragočių pristem̃ps Pb. 6. prikloti, pritiesti: [Pavasarį] būdavo kluonai pritemptì drobių, balydavo jas Sk. 7. refl. tr. prisiauginti: Prisìtempė sodnų [žmonės], obūlių – nors vežimais vežk Krš. 8. šnek. prikimšti maisto: Duok kiaulei avižų, juo pilvą pritemps vežant vokyčiams Šts.refl. tr. prisigerti, prisipliaupti: Prysìtempiau arbatos, ka ir prakaitas pilti pradėjo Vvr. \ tempti; anttempti; aptempti; atitempti; įtempti; ištempti; nutempti; patempti; partempti; pertempti; pietempti; pratempti; pritempti; raztempti; sutempti; užtempti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pritempti — pritem̃pti vksm. Pritem̃pk vir̃vę li̇̀gi stul̃po …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • privilkti — 1 privil̃kti, prìvelka, o K, I, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; SD309, N, M, L, LL199 1. tr. velkant priartinti prie ko, pritempti: Senelis prìvelka rogeles, pakiša ir mešką užritina an rogelių (ps.) Brž. 2. tr. daug ko pritempti: Atvažiavo gaisrininkas, tų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anttempti — anttem̃pti, ia, añttempė žr. užtempti: 1. J, Š Ančtem̃psi an kurpalio, teip išeis puiki, išlenkti, aš pati esu dirbusi medpadžius Pkl. 2. Sermėgą vis kokią ne kokią zuperinę anttem̃psma KlvrŽ. 3. žr. aptempti 2: Jos sijonai siaurai antitempti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptempti — aptem̃pti, ia, àptempė tr. Rtr, Š 1. LL97, Rd aptraukti, apdėti, apsiūti, apkalti ir pan. kuo iš viršaus ar aplink: Milelio aptem̃pdavo an kailinių Sdb. Nuspirkai medžiagos kokios i apìtempei paltelį Klt. Koja [sergančio reumatu] kailiu apsiūta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitempti — atitem̃pti, ia, atìtempė tr. KŽ; Ser, atatem̃pti, ia, atàtempė Š, attem̃pti, ia, àttempė KŽ 1. atvilkti, atitęsti: Jį atìtempė tie kuliganai prie kelio i visą sumuštą paliko Vl. Atitem̃psu karukus, i sutilps medžiai Vkš. | refl. tr. Š. 2. Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davilkti — 1 ×davil̃kti, dàvelka, o (hibr.) 1. tr. D.Pošk traukiant pritempti, pritęsti prie ko. | refl. tr. D.Pošk. 2. refl. pakankamai apsivilkti: Mano vaikai vargo regėję: i nedavalgę, i nedasvil̃kę Dglš. vilkti; antvilkti; apvilkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištempti — ištem̃pti, ia (ìštempia), ìštempė K, NdŽ; N, L 1. tr. R, R42,48, MŽ, MŽ56,64, M, Š, Rtr, KŽ, PolŽ61, Žb padaryti ilgesnį, platesnį ar didesnį, ištęsti: Labai ištem̃pus, virvė gali nutrūkti KŽ. Išriečia, ištem̃pia gražiai [kurpes] PnmŽ. Tėtis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutempti — nutem̃pti, ia (nùtempia), nùtempė Š, Rtr, KŽ 1. tr. tempiant numauti, nuvilkti, nutraukti žemyn: Jis atsegė pirštinę ir atsargiai nutempė ją rš. Aš liuobu tas sukneles žemėn nutem̃psiu Trk. Staltiesę jaunoj nùtempia, kad ir kitos mergos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partempti — partem̃pti, ia (par̃tempia), par̃tempė tr. NdŽ 1. DŽ1, Trk sunkiai parvilkti: I kaip aną partem̃psi už tų plaukų suėmęs? Žeml. Kažin ar tokį vežimą arkliai partem̃ps namo? Žvr. | refl. tr.: Senelis su šuneliu parsìtempė rogutes namo Brž. 2. Sug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patempti — patem̃pti, ia (pàtempia), pàtempė K, Š, DŽ, KŽ 1. tr., intr. Klt tempiant, traukiant padidinti, pailginti, paplatinti: Stalas pàtemptas, svečiai susėdę Krš. Norints ir labai norėjo būt didelis, bet gerai žinojo, ka niekas manęs až ausų aukštyn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”